lịch công tác

item-lich-cong-tac-tuan 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 22 tháng 04 đến ngày 27 tháng 04 năm 2019                           Trực tuần 5D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 33  
item-lich-cong-tac-tuan 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 15 tháng 04 đến ngày 20 tháng 04 năm 2019                           Trực tuần 5C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 32  
item-lich-cong-tac-tuan 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 08 tháng 04 đến ngày 14 tháng 04 năm 2019                           Trực tuần 4D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 31  
item-lich-cong-tac-tuan 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 07 tháng 04 năm 2019                           Trực tuần 4C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 30  
item-lich-cong-tac-tuan 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 25 tháng 03 đến ngày 31 tháng 03 năm 2019                           Trực tuần 3D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 29  
item-lich-cong-tac-tuan 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 24 tháng 03 năm 2019                           Trực tuần 3C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 28  
item-lich-cong-tac-tuan 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 16 tháng 03 năm 2019                           Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 27  
item-lich-cong-tac-tuan 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 04 tháng 02 đến ngày 10 tháng 03 năm 2019                           Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 26  
item-lich-cong-tac-tuan 2019

LICH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 201   Trực tuần 1D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 25  
item-lich-cong-tac-tuan 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 18 tháng 02 đến ngày 24 tháng 02 năm 2019                           Trực tuần 1C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 24