lịch công tác

1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 24 tháng 03 năm 2018                         Trực tuần 3C  –  Thực hiện chương trình: 28  
1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 17 tháng 03 năm 2018                         Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình: 27  
1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 05 tháng 3 đến ngày 10 tháng 03 năm 2018                         Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: 26  
Tet 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 03 tháng 03 năm 2018                         Trực tuần 1D  –  Thực hiện chương trình: 25  
Ky-nang-song

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 05 tháng 19 đến ngày 24 tháng 02 năm 2018                         Trực tuần 1C  –  Thực hiện chương trình: 24  
hoa-dao-ngay-tet

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 05 tháng 02 đến ngày 10 tháng 02 năm 2018                         Trực tuần 5D  –  Thực hiện chương trình: 23  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 03 tháng 02 năm 2018                         Trực tuần 5C  –  Thực hiện chương trình: 22  
22878988_358977281224054_9875060_o

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 22 tháng 01 đến ngày 27 tháng 01 năm 2018                         Trực tuần 4D  –  Thực hiện chương trình: 21  
hoa-dao-ngay-tet

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 15 tháng 01 đến ngày 21 tháng 01 năm 2018                         Trực tuần 4C  –  Thực hiện chương trình: 20  
17321647_612172085655879_39815641_n

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

LỊCH CÔNG TÁC  TUẦN 19 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 13 tháng 01 năm 2018                         Trực tuần 3D  –  Thực hiện chương trình: 19