lịch công tác

anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2018                   Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 7  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018                   Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 6  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018                   Trực tuần 1D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 5  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2018                   Trực tuần 1C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 4  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2018                   Trực tuần 5D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 3  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2018                   Trực tuần 5C  –  Thực hiện chương trình: Tuần 2   
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 CHÍNH KHÓA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 03 tháng 9 đến ngày 08 tháng 9 năm 2018                   Trực tuần 4D  –  Thực hiện chương trình: Tuần 1    
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 01 tháng 9 năm 2018                   Trực tuần 4C  –  Thực hiện chương trình: Ôn tập  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HÈ TUẦN 6 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2018                   Trực tuần 3D  –  Thực hiện chương trình: Kỹ năng sống…
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HÈ TUẦN 5 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018                   Trực tuần 3C  –  Thực hiện chương trình: Kỹ năng sống…