lịch công tác

anh Tuần   11111

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 Năm học 2022 – 2023 Từ ngày 08 tháng 15 đến ngày 21 tháng 08 năm 2022 – Công tác trọng tâm: + Ổn định kỉ cương nền nếp + Tham gia đầy đủ…
anh Tuần   11111

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 8

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 Năm học 2022 – 2023 Từ ngày 08 tháng 08  đến ngày 14 tháng 08 năm 2022 – Công tác trọng tâm: + Ổn định kỉ cương nền nếp + Tham gia đầy đủ…
anh Tuần   11111

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 Năm học 2022 – 2023 Từ ngày 01 tháng 08  đến ngày 07 tháng 08 năm 2022 – Công tác trọng tâm: + Tập trung HS nhận…
anh Tuần   11111

Lịch công tác tuần 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  35 Năm học 2021 – 2022 Từ ngày 09 tháng 05  đến ngày 15 tháng 05 năm 2022 Trực tuần: – Thực hiện chương trình tuần  35 – Công tác trọng tâm: +…
anh Tuần   11111

Lịch công tác tuần 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  34 Năm học 2021 – 2022 Từ ngày 02 tháng 05  đến ngày 08 tháng 05 năm 2022 Trực tuần: – Thực hiện chương trình tuần  34 – Công tác trọng tâm: +…
anh Tuần   11111

Lịch công tác tuần 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  33 Năm học 2021 – 2022 Từ ngày 25 tháng 04  đến ngày 31 tháng 04 năm 2022 Trực tuần: – Thực hiện chương trình tuần  33 – Công tác trọng tâm: +…
anh Tuần   11111

Lịch công tác tuần 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  32 Năm học 2021-2022 Từ ngày 18 tháng 04  đến ngày 24 tháng 04 năm 2022 Trực tuần: – Thực hiện chương trình tuần  32 – Công tác trọng tâm: + Làm tốt…
anh Tuần   11111

Lịch công tác tuần 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  31 Năm học 2021-2022 Từ ngày 11 tháng 04  đến ngày 17 tháng 04 năm 2022 Trực tuần: – Thực hiện chương trình tuần  31 – Công tác trọng tâm: + Làm tốt…
anh Tuần   11111

Lịch công tác tuần 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  30 Năm học 2021-2022 Từ ngày 04 tháng 04  đến ngày 10 tháng 04 năm 2022 Trực tuần: – Thực hiện chương trình tuần  30 – Công tác trọng tâm: + Làm tốt…
anh Tuần   11111

Lịch công tác tuần 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  29 Năm học 2021 – 2022 Từ ngày 28 tháng 03  đến ngày 03 tháng 04 năm 2022 Trực tuần: – Thực hiện chương trình tuần  29 – Công tác trọng tâm: +…