Tin tức

anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HÈ TUẦN 5 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018                   Trực tuần 3C  –  Thực hiện chương trình: Kỹ năng sống…
KNS 1 - Copy

LICH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HÈ TUẦN 4 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2018                   Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình: Kỹ năng sống…
KNS 1 - Copy

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HÈ TUẦN 3 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2018                   Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: Kỹ năng sống…
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 – KỸ NĂNG SỐNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN HÈ TUẦN 2 Năm học 2018 – 2019 Từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018                   Trực tuần 1D  –  Thực hiện chương trình: Kỹ năng sống…
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018   Thứ, ngày, tháng Sáng
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018                         Trực tuần 2D  –  Thực hiện chương trình:   Thứ, ngày, tháng
lichsukhiotruong

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2018                         Trực tuần 2C  –  Thực hiện chương trình: Khảo sát  
anh lich cong tac

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 Năm học 2017 – 2018 Từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018                         Trực tuần DC  –  Thực hiện chương trình: 35   Thứ, ngày, tháng